Indkøring og overgange

Indkøring: 

At starte i en daginstitution er for forældre og barn en stor begivenhed, og indkøringsforløbet, der
starter den dag barnet har pladsen, er en vigtig proces.
Vi har ingen faste regler for indkøringsforløbet, men en pædagog har hovedansvaret og finder i
samarbejde med forældrene det forløb, der passer lige netop til barnets behov, alder og parathed.
I indkøringsfasen får forældrene en grundig orientering om institutionen som helhed, og om den
måde det pædagogiske arbejde tilrettelægges på deres barns stue.
Dagsrytmen i vuggestuegrupperne er en og i børnehavegrupperne en anden.
Forældrene informeres herom, og herefter er det gennem den daglige kontakt, information,
dokumentation osv. forældrene kan følge med i, hvad der sker.
Det pædagogiske arbejde på grupperne tager som førnævnt sit udgangspunkt i institutionens
overordnede værdier, og herefter tages hensyn til børnegruppens udvikling, behov og interesse,
forældrenes forventninger og potentialer i personalegruppen.
EKS. på indholdet i en indkørings- eller overflytningssamtale se nederst på siden.

Overgange:
Institutionen er i stadig udvikling, og vi skal bruge de rammer og personaleressourcer, vi har, bedst
muligt.
Som hovedregel deler vi børnene op i grupper efter deres alder, men tidspunktet for, hvornår
børnene rokerer, kan variere afhængig af nye betingelser for institutionen, alder på nyindskrevne
børn, personaleressourcer og børnenes udvikling og behov.
Vi tilpasser overgangene til det enkelte barn. Nogle børn har brug for ofte at vende tilbage til
”gamle børn og voksne” andre reagerer modsat. Børnene færdes frit i huset, og er herved selv med
til at regulere overgangsperioden til den nye gruppe.
Vi vil sikre, at jeres barn og I som familie får den service, der er barnets behov.
Forældrene informeres i god tid af personalet på barnets gruppe om overgangen.
En særlig begivenhed er overgangen fra børnehave til skole.
At starte i skole skal være noget barnet glæder sig til og er spændt på, men ikke noget barnet må
frygte, og det skal vi hjælpe med.
Vi har et formaliseret samarbejde med Kirkebakkeskolen og Hældagerskolen.
Vores store børnehavebørn arbejder med de kompetencer, det er godt som barn at besidde for at
gøre overgangen til skolen overskuelig.
Indhold og handlingsplan orienteres forældrene om ved deres barns start hos de store
børnehavebørn.

Emner der tages op i en indkørings eller overflytningssamtale.
Børnegruppens sammensætning
Personale sammensætning
Dagens rytme.
Planlagte aktiviteter
Børnenes læring
Børns frie leg
Aktiviteter ud af huset.
Opdeling af børn.
Måltider og kulturen der er forbundet hermed.
Fodredage samt funktioner og holdninger til dyr og landbrug.
Hygiejne, renlighed, middagslur, sut o.l.
Aflevering og afhentning af børnene, gensidige forventninger.
Aftaler om tøj og legetøj
Informationer
Koloni
Fødselsdage
Barnets bog, skuffe, garderobe, stamkort med vigtige oplysninger.
Forældresamtaler og møder
De fysiske rammers muligheder får en særlig plads, da vi her er en ret utraditionelle. Børnene er
under opsyn, men vi overvåger dem ikke, og vi kan ikke altid se dem. Vi giver børnene de friheder
ude og inde, som vi vurderer, de kan honorere. I starten er vi meget sammen med dem, men når vi
kender dem godt kan f.eks. en 4årige få lov at lege i Møllens have eller på gårdspladsen. Det
betyder at vi ofte ikke kan sige nøjagtig, hvor dit barn befinder sig ved afhentning.
Børnene bliver dygtige og selvstændige ved at få lov at eksperimentere på egen hånd og i
samarbejde med sine venner.